Wyświetleń: 25934
Oferta

Z dniem 19 stycznia 1998 roku powstała jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skarbu gminy Nowy Tomyśl. Na czele przedsiębiorstwa stoi Zgromadzenie Wspólników. Następnym organem jest 5-osobowa Rada Nadzorcza wybierana co trzy lata, w której zasiada dwóch przedstawicieli załogi i trzy osoby reprezentujące Zgromadzenie Wspólników. Spółką zarządza 1-osobowy zarząd. Przedsiębiorstwo zatrudnia 50 osób.

 

 

Podstawowe zadania spółki to: 

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

- odbiór i oczyszczanie ścieków

- konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej

- budowa sieci wodociągowych

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowej i kanalizacyjnej

- uprawa pozostałych roślin wieloletnich (wierzba energetyczna)

 

 

Przedsiębiorstwo eksploatuje:

- cztery ujęcia wody: dwa w Nowym Tomyślu, jedno w Kozich Laskach,
   jedno w Sątopach

- trzy stacje uzdatniania wody: jedna w Nowym Tomyślu, jedna w Kozich
   Laskach, jedna w Sątopach

- czternaście studni głębinowych: dziesięć w Nowym Tomyślu, dwie w Kozich
   Laskach, dwie w Sątopach

- trzy pompownie wody

- dwie oczyszczalnie ścieków: Nowy Tomyśl, Bukowiec

- 33 przepompowni ścieków.

 

 

Produkcja wody średnio w roku wynosi 1.290.000 m3 i dostarczana jest do następujących miejscowości: Nowy Tomyśl, Kozie Laski, Sątopy, Róża, Nowa Róża, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Sękowo, Chojniki, Paproć, Stary Tomyśl, Wytomyśl, Glinno, Przyłęk, Cicha Góra, Szarki, Grubsko. Aktualna długość eksploatowanej sieci wynosi 449 km w wyżej wymienionych miejscowościach. Długość eksploatowanej sieci na 31 grudnia 1997 r. wynosiła 104 km. Sieć zaopatrywała mieszkańców Nowego Tomyśla, Sątop, Bukowca, Jastrzębska, Borui Kościelnej, Paproci, Glinna.

 

 

W ciągu 15 lat działalności spółki najważniejsze inwestycje to:

- budowa sieci wodociągowej Sątopy - Bukowiec

- wymiana sieci wodociągowej w Starym Tomyślu

- wymiana sieci wodociągowej w Róży

- zakup samochodów WUKO do czyszczenia kanalizacji

- połączenie sieci wodociągowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl,

- pobudowanie sieci wodociągowej Kozie Laski - Róża

- pobudowanie sieci wodociągowej w ul. Sątopskiej w Glinnie

- połączenie sieci wodociągowej ul. Topolowa- Szkolna, Broniewskiego - Wypoczynkowa

- wymiana sieci wodociągowej w Nowym Tomyślu w ulicach: Polna, Sadowa, Chmielna,
   Powstańców Wlkp., Półwiejska, Zagrodowa, Zbożowa, Rolna, Łanowa, Ogrodowa

- wymiana sieci wodociągowej w Bukowcu ul. Nowotomyska

- zmodernizowanie stacji wodociągowej w Kozich Laskach i Sątopach

- zmodernizowanie przepompowni ścieków przy ul. Paprockiej

- wybudowanie budynku socjalno- warsztatowego dla oczyszczalni ścieków w Bukowcu
   wraz z zakupem agregatu prądotwórczego

- zmodernizowanie pomieszczenia socjalnego dla oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu

- pobudowanie stacji zlewczej ścieków w Nowym Tomyślu

- dokonanie renowacji ponad 2,2 km kanałów w Nowym Tomyślu

- stworzenie systemu monitorowania pracy przepompowni ścieków

- wykonanie wizualizacji pracy stacji i studni wodociągowej w N. Tomyślu, Sątopach
   oraz przepompowni wody w Bukowcu

- zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

- budowa kanalizacji szambowej w rejonie Paproci

- odwiert studni na ujęciu wody w Kozich Laskach

- budowa sieci wodociągowej w gminie Borui Kościelnej, Grubsku

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Działkowej i Zielonej

 

 

Przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu polegającą na całkowitej zmianie technologii uzdatniania wody, której koszt wynosi ok. 4,7 mln zł, a uzyskane efekty to ponad dziesięciokrotnie lepsza woda niż zakłada Minister Zdrowia. Rozbudowano odcinek sieci wodociągowej, która połączyła sieć wodociągową Nowego Tomyśla z Jastrzębskiem. Wykonano połączenie sieci wodociągowej Nowy Tomyśl- Bukowiec. Połączenie sieci w Cichej Górze z siecią w Stątopach. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej i części ul. Długiej, ul. 3-Stycznia i ul. Komunalnej. Odwiercono studnię głębinową na terenie stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyślu. Zakupiono nową koparkę, dwa samochody jako pogotowia techniczne oraz wóz z kamerą do inspekcji sieci kanalizacyjnych. Łączny koszt wykonanych inwestycji od 1998 do końca 2014 r. to 49,4 mln zł. Z tego:

a) Środki Funduszu Spójności - 19,2 mln

b) Środki gminne - 3,2 mln

c) Środki własne - 27 mln

Łączna ilość odbiorców wynosi 5.518. Przedsiębiorstwo oczyszcza średnio rocznie 945.000 m3 ścieków dopływających do dwóch oczyszczani z 101,9 km sieci kanalizacyjnej.

 

 

Spółka jest w pełni usprzętowiona i posiada:

- trzy wozy specjalistyczne do czyszczenia kanalizacji, które wykonują również
   prace na zlecenia zewnętrzne

- 2 koparki, które pozwalają sprawnie usuwać awarie na sieciach wodociągowej
   i kanalizacyjnej

- samochód wywrotkę, która pozwala na samodzielny wywóz osadu z oczyszczalni ścieków

- pojazdy pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego służące pomocą ekipom
   instalatorskim przy konserwacji sieci i usuwaniu awarii

- samochód z kamerą do inspekcji sieci kanalizacyjnej, która wykonuje również prace
   na zlecenia zewnętrzne

- agregat odwodnieniowy z osprzętem

- urządzenie do lokalizacji wycieków

- urządzenie do lokalizacji infrastruktury

- zgrzewarkę elektrooporową do łączenia rur i kształtek PE

- Fog-Smoker (urządzenie do zadymiania) służące do wykrywanie podłączeń do kanalizacji

- przewoźny agregat prądotwórczy

 

 

Aktualnie realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Nowy Tomyśl". Jednym z zadań projektu jest "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu".

 

Obecnie realizowana będzie także "renowacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji"